Разработване и внедряване на
мощна пренастройваема лазерна система
в инфрачервената област
Проект № BG161PO003-1.1.05-0126-C0001

Бенефициент: Биновейшън ЕООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на­ конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България;

Операция: BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия”